เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 18 0 0
2562 23 0 0
2561 11 0 0
2560 43 0 0
2559 22 13 59
2558 25 16 64
2557 68 32 47
2556 4 2 50

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 17 17 8 27 1 70
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 6 2562 8 2561 3 2560 19 2559 8
พังงา 2563 3 2562 6 2561 3 2560 4 2559 6
ตรัง 2563 1 2562 2 2561 1 2560 7 2559 1
กระบี่ 2563 1 2562 5 2561 1 2560 2 2559 2
นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 3 2559 -
2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 18 2562 23 2561 11 2560 43 2559 22

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 3 2562 4 2561 1 2560 6 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 2 2562 1 2561 1 2560 2 2559 2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม - 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบญญาพัฒน์ (บวรธนวิทย์) นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์(โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา) กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรอมาเนีย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 14 2562 23 2561 11 2560 43 2559 22