เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 10 0 0
2562 9 0 0
2561 21 0 0
2560 24 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 10 9 16 14 0 49
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 3 2562 2 2561 4 2560 9 2559 -
กระบี่ 2563 2 2562 1 2561 9 2560 4 2559 -
พังงา 2563 2 2562 1 2561 4 2560 5 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 3 2561 2 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 10 2562 9 2561 21 2560 24

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 7 2560 2 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 1 2562 1 2561 4 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแสงทองวิทยา - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
(ไม่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ่างทอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 9 2562 9 2561 21 2560 24