เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 11 0 0
2562 5 0 0
2561 16 0 0
2560 27 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 11 5 9 15 0 40
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 4 2562 2 2561 9 2560 11 2559 -
ตรัง 2563 4 2562 2 2561 2 2560 4 2559 -
กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 - 2560 4 2559 -
พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 3 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
เชียงราย 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุบลราชธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 5 2561 16 2560 27

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 2 2560 4 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 2 2560 2 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 2 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก อุบลราชธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับปุด พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 5 2561 16 2560 27