เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาเคมี

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 20 0 0
2560 29 0 0
2559 35 0 0
2558 43 31 72
2557 63 41 65
2556 11 6 55
2555 14 4 29
2554 4 0 0
2553 21 15 71

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 16 24 30 70
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 6 2560 4 2559 9
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 10 2559 3
พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 4
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 3
สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 2
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 2
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 3 2560 2 2559 -
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 4
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 2
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 3
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 20

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 2
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพูน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรอมาเนีย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ นครนายก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ(โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 20