เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2562 77 0 0
2561 84 0 0
2560 106 0 0
2559 98 24 24
2558 61 25 41

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 42 48 49 19 158
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 - 2562 32 2561 26 2560 39 2559 29
กระบี่ 2563 - 2562 6 2561 7 2560 20 2559 17
ตรัง 2563 - 2562 12 2561 11 2560 16 2559 9
พังงา 2563 - 2562 10 2561 16 2560 7 2559 12
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 5 2561 7 2560 7 2559 3
สตูล 2563 - 2562 1 2561 3 2560 1 2559 9
ระนอง 2563 - 2562 3 2561 5 2560 3 2559 1
พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 2 2560 3 2559 4
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 3
นราธิวาส 2563 - 2562 2 2561 1 2560 2 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 2 2561 1 2560 2 2559 1
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 3
2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
- 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
เชียงใหม่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
เลย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 77 2561 84 2560 106

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 6 2561 8 2560 10 2559 4
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 3 2560 7 2559 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 3 2560 5 2559 4
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 3 2560 2 2559 5
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 2 2561 2 2560 1 2559 5
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 3 2561 - 2560 6 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 6 2559 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 4
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 2 2561 3 2560 1 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 6
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 1 2561 3 2560 - 2559 2
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 2 2560 3 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 4 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 2 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 3 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 3 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 2 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 3
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนควนโดนวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุคิรินวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเขาชัยสน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
Government of the District of Columbia,The office of the State Superintendent of education - 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ นครนายก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดขนาน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 77 2561 84 2560 106