เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ บัณฑิตศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2559 23 18 78
2558 21 17 81
2557 127 90 71
2556 179 132 74
2555 231 195 84
2554 362 280 77
2553 188 130 69

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลพื้นฐาน

สาขาวิชา จำนวน
สาขาวิชาการจัดการ 1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม