เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท พนักงานราชการ

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 นายกฤษติยา นาวีว่อง
2 น.ส.จันทร์เพ็ญ ครองบุญ
3 น.ส.จิราวรรณ เล่นทัศน์
4 น.ส.จุฑาภรณ์ พงศ์ทองเมือง
5 นายณัฐวุฒิ บุญสัย
6 น.ส.ณิชมน เพ็ชรล่อเหลียน
7 น.ส.ณิศาพัชร์ อินเทศ
8 นางนนธิรา บุญศิริ
9 น.ส.เนตรนภา รักษาแก้ว
10 นายบัณฑิตสกุล ชั้นขวัญ
11 น.ส.ปภัสสร ดวงฤทธิ์
12 น.ส.ปรรณภัค ถิ่นสำอางค์
13 น.ส.ประพิณศรี หลิมสมบูรณ์
14 นางปริยากร เจียมตัว
15 นายพลวัฒน์ สงวนนาม
16 น.ส.พัชร์นันท์ จิตรานนท์
17 น.ส.พัทรี ทรงศรี
18 นายพีรวัฒน์ ขาวทอง
19 น.ส.แพรวพรรณ สุวรรณภูมิ
20 นายมะปารมี อาลี
21 น.ส.เยาวดี โชติกะ
22 น.ส.วิชชุดา จักกุรัตน์
23 น.ส.วิภาวี คามวุฒิ
24 นายศักดิ์แก้ว สังข์แก้วป่า
25 นายสถาพร สาหนี
26 น.ส.สิริรักษ์ ธัญญะไพศาล
27 น.ส.สุดารัตน์ สุจิตราภรณ์
28 นางสุไวด๊ะ เสกสรรค์
29 นายเสรี บุญรัตน์
30 น.ส.เสาวรส วงษ์ใหญ่