เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม สำนักงานอธิการบดี

ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 น.ส.กาญจนา เอียดนิมิตร
2 นายขจร ปฏิพัทธ์พิทักษ์
3 นายคมกฤช ดำชุม
4 นายจันทรศิริ มันศิริ
5 นายจำนูญ นวลศรี
6 น.ส.จุลีกรณ์ จำนงค์
7 นายเฉลิมพล พงศ์ติวัฒนากุล
8 นางชนิดาภา อินนะ
9 นายชยากร สิทธิโชค
10 นายชัยประสิทธิ์ จอมแพ่ง
11 นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติพนังกุล
12 นายณัฐกร ระหาร
13 นายณัฐวุฒิ ทองคำ
14 นายทองยนต์ ทุมนาหาด
15 นายธงไท อินทผลา
16 นายธนพัต แก้วมุนีโชค
17 น.ส.ธันยมัย รอยสุวรรณ์
18 นายนัตวุติ อุตราช
19 น.ส.บุบผา ขูทะ
20 นายบุรินทร์ ไทยมิตรชอบ
21 นายประภาส จงเจตน์
22 นางปุณยนุช มีชัย
23 นายพิน สงคราม
24 นายไพศาล ผดุงพันธ์
25 นายภราดร สงคราม
26 น.ส.ยนต์ สุมะหิงพันธ์
27 นายฤทธิ์พิศชัย เรืองปาน
28 น.ส.เลิศลักษณ์ บุตรเผียน
29 นายวานุติ อ๋องสกุล
30 น.ส.วิภาดา ฝอดสูงเนิน