เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม คณะวิทยาการจัดการ

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.กชพร ชื่นจันทร์
2 น.ส.กมลรัตน์ สุขวัฒนวิจิตร
3 อ.กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
4 อ.กาญจนา ก้อใจ
5 อ.กิตติพงษ์ ครุธทรง
6 อ.ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ
7 อ.จิตสุภา เมืองแมน
8 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
9 นายฉัตรชัย มีพฤกษ์
10 อ.ฉัตรมณี ประทุมทอง
11 อ.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
12 อ.ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
13 อ.เดชา สีดูกา
14 อ.ธนพร หอมละออ
15 อ.ธรรมนูญ คงสวัสดิ์
16 อ.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์
17 อ.นภชนก ตลับเงิน
18 อ.นันท์ธิดา ศิริกุล
19 อ.นิติพงษ์ ทนน้ำ
20 ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น
21 อ.บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
22 ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
23 อ.เบญจภรณ์ ปานเมือง
24 อ.ปิยวรรณ คำกลัด
25 อ.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
26 อ.พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
27 อ.พรรษชล สุชาฎา
28 อ.พฤฒิยาพร มณีรัตน์
29 อ.พัทธนันท์ เพ็งดำ
30 อ.พิภพ สมเวที