เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม คณะครุศาสตร์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.กรกัญญา ราชพลสิทธิ์
2 น.ส.กริตา กสิคุณ
3 อ.กัณวัตม์ พลรงค์
4 ผศ.ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี
5 น.ส.กาญจนา สมบันดาล
6 อ.เกศวรางค์ นิลวาส
7 อ.คณิตา ลิ่มหัน
8 อ.คมกฤช ไกรนรา
9 อ.จุฑาทิพย์ ไกรนรา
10 อ.จุฑามาศ ชูจันทร์
11 อ.จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
12 นายชาญวิทย์ คงมัยลิก
13 ผศ.ชุติมา ประมวลสุข
14 อ.ณัชพล หะหวัง
15 อ.ณัฐกร ชีประวัติชัย
16 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
17 ผศ.ดนัยศักดิ์ กาโร
18 อ.ดาริน บุญศรี
19 อ.ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์
20 อ.นพวรรณ กาโร
21 อ.นภัทร อังกูรสินธนา
22 อ.นัฎชฎารัตน์ ณ นคร
23 อ.นัทธพงศ์ ส่งอำไพ
24 อ.นันทรัตน์ เกียรติศักดิ์โสภณ
25 ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์
26 อ.นิพนธ์ บริเวธานันท์ (เงินรายได้)
27 อ.นิมิต นิรัติศัย
28 อ.เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์
29 อ.ประภัสนันท์ เพ่งกิจ
30 อ.ปสุตา แก้วมณี