เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.กฤต เกษตรวัฒนผล
2 อ.กฤตพร สินชัย
3 อ.กิตติกร วิบูลย์ศรี
4 อ.กุลสตรี ปริญญา
5 อ.ขจร ทุ่มศรี
6 ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์
7 อ.คุณิตา เดชะโชติ
8 อ.จารุณี คงกุล
9 อ.จิราวรรณ สุทธิธรรม
10 ผศ.จุฬารัตน์ เสงี่ยม
11 ผศ.เฉลิมพร วรพันธกิจ
12 อ.ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี
13 อ.ชลิดา แย้มศรีสุข
14 อ.แตงเถา กุ้งแก้ว
15 อ.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
16 อ.ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว
17 อ.เนตรชนก สัญกูล
18 อ.บุญชู กออุดมรัตน์
19 อ.บุญยกร พนมอุปการ
20 อ.ปธกร ทองบุญยัง
21 ผศ.ดร.ประสงค์ โตนด
22 อ.ปรีดา สุวรรณจันทร์
23 อ.ปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์
24 ผศ.ปัทมาสน์ พิณนุกูล
25 อ.ปิยวรรณ ขาวพุ่ม
26 อ.ปิยะกานต์ หนูประกอบ
27 อ.พจมาน นิตย์ใหม่
28 อ.พรพิมล เตียมวัง
29 อ.พัชราภรณ์ คชินทร์
30 อ.พิชานันต์ พูลเกิด