เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม สำนักงานอธิการบดี

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 นายกมลาศ อ๋องสกุล
2 น.ส.กรสุดา หนูอยู่ไพร
3 นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ
4 น.ส.คนึงนิจ แซ่เล่า
5 นางจริยา โชติดิษฐกร
6 นายจารุวัฒน์ ติงหงะ
7 นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย
8 น.ส.ชญาภา หลวงประทุม
9 น.ส.ชลธิชา นาวีว่อง
10 น.ส.ชลมาศ เทียบคุณ
11 นายชัฐพงษ์ คำนึงศักดิ์
12 นายทนงศักดิ์ จัตุรงค์
13 ว่าที่ ร.ต.ธนกรณ์ ชัยธวัช
14 นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา
15 นางนันทนัช โคะยะมะ
16 น.ส.นันธิรา ธรรมวัฒน์
17 นายบุญอนันต์ เจริญพงศ์
18 นายพงษ์ศักดิ์ ชลเขตต์
19 นางมะลิวัลย์ เจ๊ะยะหลี
20 นายรณพร ยืนยง
21 นายราชพฤกษ์ แนมไสย
22 น.ส.ลติฟา สมุทรสารันต์
23 น.ส.ลัดดาวัลย์ วิวัฒน์
24 น.ส.วรรณดี ซังซาสิทธิ์
25 น.ส.วรรณรัตน์ อินทร์นิมิตร
26 นายวัชระ จีบโจง
27 น.ส.วิมล ลือเสียง
28 น.ส.ศรัณยา ดำรงกิจการวงศ์
29 น.ส.ศุทธนุช รัตนา
30 นายสิริพงษ์ มุกดา