เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม คณะครุศาสตร์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 ครูกชกร โนนน้อย
2 ครูกมลวรรณ มากตุด
3 ครูกรวิกา ยอดวงค์ษา
4 ครูกาญจนาพร เดชฤกษ์ปาน
5 ครูเกยูร ไพโรจน์
6 ครูจริญญา ลาวเพ็ชร
7 ครูจริยา ธนะสังข์
8 ครูจารุมาศ อาจสงคราม
9 อ.ชนาพร แสงงาม
10 ครูชนิตา มณีศรี
11 ครูชนิษฎา แซ่ปึ๋ง
12 ครูชนิสรา ชูลักษณ์
13 นายชวนัฐ คำนึงศักดิ์
14 ครูชินธิป สวัสดิ์วิทยากุล
15 ครูชุติกาญจน์ พุ่มพระคุณ
16 ครูณัฐพร เสรีบุตร
17 ครูเตือนใจ ศักดิ์สองเมือง
18 ครูทัศนีย์ บุญภา
19 ครูนนทลี ขวัญดี
20 ครูนิตยา เดชอารัญ
21 ครูประเพ็ญ ตันจำรูญ
22 ครูปวีณา ภักดี
23 ครูผ่องศรี ตันติวิท
24 ครูพรพนา ทองศักดิ์
25 ครูฟาซีลา บอเทาะ
26 ครูภัคธีตา ประทีป ณ ถลาง
27 นางภัทรปพร พิมพ์หอม
28 ครูภัทราพร บัวทอง
29 น.ส.ภัสราภรณ์ สหะกิจ
30 ครูมุกรินทร์ บุญเทียม