เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 ครูกชกร โนนน้อย
2 น.ส.กนกวรรณ คุ้มทิม
3 อ.กมลวรรณ สุขสวัสดิ์
4 น.ส.กมลสญาณี เปี่ยมสมบูรณ์
5 ครูกรวิกา ยอดวงค์ษา
6 นายกรีฑา นพเก้า
7 นายกฤษดา การกล้า
8 น.ส.กัญญาภัค ลิมป์พัฒนโสภณ
9 อ.กันตภน ชัยเสนา
10 น.ส.กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
11 นางกาญจนา พรมชัยศรี
12 น.ส.กานต์ปรียา คำทอง
13 ครูเกยูร ไพโรจน์
14 นายคุณานนท์ ฮั่วจีน
15 นางจรัสศรี หารไชย
16 ครูจริญญา ลาวเพ็ชร
17 ครูจริยา ธนะสังข์
18 น.ส.จริยาวดี เพ็ชรนาม
19 ว่าที่ ร.ต.จักรดุลย์ สุทธินวล
20 ครูจารุมาศ อาจสงคราม
21 น.ส.จิรภัทร์ จุลลางกูร
22 น.ส.จิรภิญญา สำราญ
23 น.ส.จิราภรณ์ บุญประเสริฐ
24 อ.จีรภัทร พลอยขาว
25 น.ส.จุฑามาศ จันทร์เกตุ
26 อ.จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
27 นายเจษฎ์จุธา ชนะรบ
28 อ.เจษฎา สุจริตธุระการ
29 นายเจษฎากร แป้นสุวรรณ
30 อ.ชนาพร แสงงาม