เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
121 อ.พรพิมล เตียมวัง
122 อ.พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
123 อ.พรรณวดี ขำจริง
124 อ.พรรษชล สุชาฎา
125 อ.พฤฒิยาพร มณีรัตน์
126 อ.พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
127 อ.พัชราภรณ์ คชินทร์
128 อ.พัทธนันท์ เพ็งดำ
129 อ.พาตีเม๊าะ ยูโซะ
130 อ.พิชานันต์ พูลเกิด
131 อ.พิภพ สมเวที
132 อ.พิมพิกา พูลสวัสดิ์
133 อ.พิมลรัตน์ ราดภูเขียว
134 อ.พิริญญา กฤศวงศ์งาม
135 อ.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
136 อ.พุทธพร อักษรไพโรจน์
137 อ.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม
138 อ.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม(เงินรายได้)
139 ผศ.ไพฑูรย์ ทองดี
140 อ.ไพวรัญ พนมอุปการ
141 อ.ภคมน กุลนุวงค์
142 อ.ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์
143 อ.ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
144 อ.ภัทรมน กาเหย็ม
145 อ.ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์
146 อ.ภัทริดา เริงจิตร
147 อ.ภัทรินทร์ มรรคา
148 ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
149 อ.ภาพิสุทธิ์ ภูวญาณพงศ์
150 อ.ภารวี จงไกรจักร