เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
91 อ.เนตรชนก สัญกูล
92 อ.เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์
93 อ.บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
94 ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
95 อ.บุญชู กออุดมรัตน์
96 อ.บุญยกร พนมอุปการ
97 อ.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
98 อ.เบญจพร แก้วอุไทย
99 อ.เบญจพร พงษ์นริศร
100 อ.เบญจภรณ์ ปานเมือง
101 อ.ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
102 อ.ปธกร ทองบุญยัง
103 ผศ.ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน
104 อ.ประภัสนันท์ เพ่งกิจ
105 อ.ประวิทย์ ทรัพย์จิตต์
106 ผศ.ดร.ประสงค์ โตนด
107 อ.ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์
108 ผศ.ดร.ปรัชมาศ ลัญชานนท์
109 อ.ปรีดา สุวรรณจันทร์
110 อ.ปรียานุช ทองภู่
111 อ.ปสุตา แก้วมณี
112 อ.ปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์
113 ผศ.ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล
114 อ.ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ
115 ผศ.ปาริชาต ประกอบมาศ
116 อ.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
117 อ.ปิยวรรณ ขาวพุ่ม
118 อ.ปิยวรรณ คำกลัด
119 อ.ปิยะกานต์ หนูประกอบ
120 อ.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง