เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
61 นายพรชัย สุทธิรักษ์
62 ครูพรพนา ทองศักดิ์
63 น.ส.พัชรธร ศรีระสันต์
64 ครูฟาซีลา บอเทาะ
65 น.ส.ฟาตีมาร์ เย็นจิต
66 น.ส.ฟิรดาว สีหมัด
67 ครูภัคธีตา ประทีป ณ ถลาง
68 นางภัทรปพร พิมพ์หอม
69 ครูภัทราพร บัวทอง
70 น.ส.ภัทราภรณ์ วังบัว
71 น.ส.ภัสราภรณ์ สหะกิจ
72 น.ส.ภารดี พรมเรืองโชติ
73 น.ส.ภาวินี อุบลภักดี
74 ครูมุกรินทร์ บุญเทียม
75 นายมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์
76 ครูยุวธิดา ขันภักดี
77 น.ส.รัตนาภรณ์ คงแก้ว
78 ครูลัญชกร เขมะไชยเวช
79 นายวัชรพล สิทธิชัย
80 น.ส.วันเพ็ญ จันทร์แจ่ม
81 อ.วาสนา ศรีนวลใย
82 น.ส.วาสนา ดวงสุวรรณ
83 น.ส.วิชญ์ชยา ชักแสง
84 น.ส.วิภาวี อ่อนเจริญ
85 น.ส.วิริยา อภิรมย์
86 ครูวิลาวรรณ กลิ่นน้อย
87 นางศิวาลัย ขอมงคลธารากุล
88 ครูสมทัด สัตย์จิตร
89 น.ส.สมศรี ศักดิ์แก้ว
90 ครูสรัลรัตน์ พ่วงขำ