เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
61 นายปรีดา แก้วอุดม
62 น.ส.ปรียานุช พงศ์ติวัฒนากุล
63 ครูปวีณา ภักดี
64 น.ส.ปารณีย์ สุรปิยวงศ์
65 ครูผ่องศรี ตันติวิท
66 น.ส.พนิตนาถ หมวกสกุล
67 นายพรชัย สุทธิรักษ์
68 ครูพรพนา ทองศักดิ์
69 น.ส.พัชรธร ศรีระสันต์
70 ครูฟาซีลา บอเทาะ
71 น.ส.ฟาตีมาร์ เย็นจิต
72 น.ส.ฟิรดาว สีหมัด
73 อ.ภคมน กุลนุวงค์
74 ครูภัคธีตา ประทีป ณ ถลาง
75 นางภัทรปพร พิมพ์หอม
76 ครูภัทราพร บัวทอง
77 น.ส.ภัทราภรณ์ วังบัว
78 น.ส.ภัสราภรณ์ สหะกิจ
79 น.ส.ภารดี พรมเรืองโชติ
80 น.ส.ภาวินี อุบลภักดี
81 ครูมุกรินทร์ บุญเทียม
82 นายมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์
83 ครูยุวธิดา ขันภักดี
84 น.ส.รัตนาภรณ์ คงแก้ว
85 ครูลัญชกร เขมะไชยเวช
86 อ.วริสา ราชกิจชอบ
87 นายวัชรพล สิทธิชัย
88 น.ส.วันเพ็ญ จันทร์แจ่ม
89 น.ส.วาสนา ดวงสุวรรณ
90 อ.วาสนา ศรีนวลใย