เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 นายชัยพฤกษ์ ชนะสุข
32 ครูชินธิป สวัสดิ์วิทยากุล
33 ครูชุติกาญจน์ พุ่มพระคุณ
34 นายฐณัท ผลกอบกุล
35 น.ส.ณปภัช ไทยฤทธิ์
36 นายณรงค์ จริงจิต
37 ครูณัฐพร เสรีบุตร
38 น.ส.ดลรัตน์ คงหาญ
39 นางดวงแข แสวงสุข
40 ครูเตือนใจ ศักดิ์สองเมือง
41 ครูทัศนีย์ บุญภา
42 นายธนวันต์ แซ่อือ
43 น.ส.ธัญญารัตน์ สุวรรณา
44 น.ส.ธันยชนก แก้วโสภาค
45 น.ส.ธันย์ชนก จรัสจินดา
46 น.ส.ธิดาวรรณ ปานแก้ว
47 น.ส.ธีราพร บำรุงผล
48 ครูนนทลี ขวัญดี
49 ครูนิตยา เดชอารัญ
50 น.ส.บัณฑิตา แสงศรี
51 นายเบญจธันว์ พัดลม
52 ครูประเพ็ญ ตันจำรูญ
53 นายปรีดา แก้วอุดม
54 น.ส.ปรียานุช พงศ์ติวัฒนากุล
55 ครูปวีณา ภักดี
56 น.ส.ปารณีย์ สุรปิยวงศ์
57 ครูผ่องศรี ตันติวิท
58 น.ส.พนิตนาถ หมวกสกุล
59 นายพรชัย สุทธิรักษ์
60 ครูพรพนา ทองศักดิ์