เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 นายเจษฎากร แป้นสุวรรณ
32 อ.ชนาพร แสงงาม
33 ครูชนิตา มณีศรี
34 ครูชนิษฎา แซ่ปึ๋ง
35 ครูชนิสรา ชูลักษณ์
36 นายชวนัฐ คำนึงศักดิ์
37 นายชัยพฤกษ์ ชนะสุข
38 อ.ชาลิสา โกยทรัพย์สิน
39 ครูชินธิป สวัสดิ์วิทยากุล
40 ครูชุติกาญจน์ พุ่มพระคุณ
41 นายฐณัท ผลกอบกุล
42 น.ส.ณปภัช ไทยฤทธิ์
43 นายณรงค์ จริงจิต
44 ครูณัฐพร เสรีบุตร
45 น.ส.ดลรัตน์ คงหาญ
46 นางดวงแข แสวงสุข
47 ครูเตือนใจ ศักดิ์สองเมือง
48 ครูทัศนีย์ บุญภา
49 นายธนวันต์ แซ่อือ
50 น.ส.ธัญญารัตน์ สุวรรณา
51 น.ส.ธันยชนก แก้วโสภาค
52 น.ส.ธันย์ชนก จรัสจินดา
53 น.ส.ธิดาวรรณ ปานแก้ว
54 น.ส.ธีราพร บำรุงผล
55 ครูนนทลี ขวัญดี
56 ครูนิตยา เดชอารัญ
57 น.ส.บัณฑิตา แสงศรี
58 อ.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
59 นายเบญจธันว์ พัดลม
60 ครูประเพ็ญ ตันจำรูญ