เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 อ.จีรภัทร พลอยขาว
32 อ.จุฑาทิพย์ ไกรนรา
33 อ.จุฑามาศ ชูจันทร์
34 อ.จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
35 ผศ.จุฬารัตน์ เสงี่ยม
36 อ.จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
37 อ.ฉัตรมณี ประทุมทอง
38 ผศ.เฉลิมพร วรพันธกิจ
39 อ.ชนาธินาถ ไชยภู
40 อ.ชนาพร แสงงาม
41 อ.ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี
42 อ.ชลิดา แย้มศรีสุข
43 อ.ชัยภูมิ สุขสำราญ
44 ผศ.ดร.ชาลินี ถังมณี
45 อ.ชาลิสา โกยทรัพย์สิน
46 ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล
47 ผศ.ชุติมา ประมวลสุข
48 อ.ชุติมา ช้างพุ่ม
49 อ.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
50 อ.ฐิตติมา ธัญญานิติ
51 อ.ณวรา นราราษฎร์
52 อ.ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
53 อ.ณัชพล หะหวัง
54 อ.ณัฐกร ชีประวัติชัย
55 อ.ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ
56 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
57 อ.ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
58 ผศ.ณัฐาภร อนิสงค์
59 อ.ณิศชญามณฑ์ รัตนะ
60 ผศ.ดนัยศักดิ์ กาโร