เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม คณะวิทยาการจัดการ

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 อ.พรรษชล สุชาฎา
32 อ.พฤฒิยาพร มณีรัตน์
33 อ.พัทธนันท์ เพ็งดำ
34 อ.พิภพ สมเวที
35 อ.พิมพิกา พูลสวัสดิ์
36 อ.พิมลรัตน์ ราดภูเขียว
37 อ.ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
38 อ.ภัทรินทร์ มรรคา
39 อ.ภาวิกา ขุนจันทร์
40 อ.ยุทธชัย ฮารีบิน
41 อ.ยุพิน หะสัน
42 อ.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
43 อ.ลุบนา นิยมเดชา
44 อ.วรพจน์ ตรีสุข
45 อ.วรรัตน์ จงไกรจักร
46 อ.วริสา ราชกิจชอบ
47 ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
48 อ.วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
49 อ.วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์
50 ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
51 อ.ศรายุธ ทองหมัน
52 อ.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
53 อ.สงขลา หังสวนัส
54 อ.สมชาย ไชยโคต
55 อ.สัญญา ฉิมพิมล
56 อ.สิรินทรา สังข์ทอง
57 อ.สุธาสินี นิรัตติมานนท์
58 อ.สุภัทรา สังข์ทอง
59 อ.สุรเดช ทองแกมแก้ว
60 อ.หิรัญญา กลางนุรักษ์