เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท ข้าราชการ

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
2 รศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม
3 อ.ครรชิต สุวภาคย์รังสี
4 นางเครือมาส ทองฤทธิ์
5 อ.จิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์
6 ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ
7 อ.จุฬาลักษณ์ โกยศิริพงศ์
8 รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
9 อ.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ
10 อ.ณัฐพร รัตนพรรณ์
11 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ บุญศรี
12 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ (งบแผ่นดิน)
13 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
14 ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี
15 ผศ.ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์
16 ผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์
17 นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์
18 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง
19 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง (งบแผ่นดิน)
20 อ.ธำรงค์ บริเวธานันท์
21 ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง
22 ผศ.ดร.นพดล จันระวัง (งบแผ่นดิน)
23 ผศ.ดร.นพดล จันระวัง
24 อ.นพศักดิ์ นาคเสนา
25 ผศ.นิติญา สังขนันท์
26 ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์
27 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
28 ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า
29 ผศ.ดร.ผุสดี พรผล
30 อ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ