เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.กชพร ชื่นจันทร์
2 อ.กนกวรรณ แก้วอุไทย
3 อ.กมลวรรณ สุขสวัสดิ์
4 อ.กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
5 อ.กรกัญญา ราชพลสิทธิ์
6 อ.กฤต เกษตรวัฒนผล
7 อ.กฤตพร สินชัย
8 อ.กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล
9 อ.กัณวัตม์ พลรงค์
10 อ.กันตภน ชัยเสนา
11 ผศ.ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี
12 อ.กาญจนา ก้อใจ
13 อ.กิตติกร วิบูลย์ศรี
14 อ.กิตติพงษ์ ครุธทรง
15 อ.กุลสตรี ปริญญา
16 อ.เกศวรางค์ นิลวาส
17 อ.ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ
18 อ.ขจร ทุ่มศรี
19 อ.คณิตา ลิ่มหัน
20 อ.คมกฤช ไกรนรา
21 ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์
22 อ.คุณิตา เดชะโชติ
23 อ.จันทนา แสงแก้ว
24 อ.จารุณี คงกุล
25 อ.จารุวรรณ พรหมเงิน
26 อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง
27 อ.จิตสุภา เมืองแมน
28 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
29 อ.จิราพร ขวัญมุณี
30 อ.จิราวรรณ สุทธิธรรม