เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม คณะวิทยาการจัดการ

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.กชพร ชื่นจันทร์
2 น.ส.กมลรัตน์ สุขวัฒนวิจิตร
3 อ.กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
4 อ.กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล
5 อ.กาญจนา ก้อใจ
6 อ.กิตติพงษ์ ครุธทรง
7 อ.ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ
8 อ.จิตสุภา เมืองแมน
9 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
10 อ.จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
11 นายฉัตรชัย มีพฤกษ์
12 อ.ฉัตรมณี ประทุมทอง
13 ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล
14 อ.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
15 อ.ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ
16 อ.เดชา สีดูกา
17 อ.ทวีพงศ์ คงมา
18 อ.ธนพร หอมละออ
19 อ.ธรรมนูญ คงสวัสดิ์
20 อ.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์
21 อ.นภชนก ตลับเงิน
22 อ.นันท์ธิดา ศิริกุล
23 อ.นิติพงษ์ ทนน้ำ
24 ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น
25 อ.บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
26 ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
27 อ.เบญจภรณ์ ปานเมือง
28 อ.ปิยวรรณ คำกลัด
29 อ.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
30 อ.พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์