เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 ครูกชกร โนนน้อย
2 น.ส.กนกวรรณ คุ้มทิม
3 ครูกมลวรรณ มากตุด
4 น.ส.กมลสญาณี เปี่ยมสมบูรณ์
5 ครูกรวิกา ยอดวงค์ษา
6 นายกรีฑา นพเก้า
7 นายกฤษดา การกล้า
8 น.ส.กัญญาภัค ลิมป์พัฒนโสภณ
9 อ.กันตภน ชัยเสนา
10 น.ส.กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
11 นางกาญจนา พรมชัยศรี
12 ครูกาญจนาพร เดชฤกษ์ปาน
13 น.ส.กานต์ปรียา คำทอง
14 ครูเกยูร ไพโรจน์
15 นายคุณานนท์ ฮั่วจีน
16 นางจรัสศรี หารไชย
17 ครูจริญญา ลาวเพ็ชร
18 ครูจริยา ธนะสังข์
19 น.ส.จริยาวดี เพ็ชรนาม
20 ว่าที่ ร.ต.จักรดุลย์ สุทธินวล
21 น.ส.จิรภัทร์ จุลลางกูร
22 น.ส.จิรภิญญา สำราญ
23 น.ส.จิราภรณ์ บุญประเสริฐ
24 น.ส.จุฑามาศ จันทร์เกตุ
25 นายเจษฎ์จุธา ชนะรบ
26 อ.เจษฎา สุจริตธุระการ
27 นายเจษฎากร แป้นสุวรรณ
28 ครูชนิตา มณีศรี
29 ครูชนิษฎา แซ่ปึ๋ง
30 ครูชนิสรา ชูลักษณ์