เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 น.ส.กนกวรรณ คุ้มทิม
2 น.ส.กมลสญาณี เปี่ยมสมบูรณ์
3 นายกรีฑา นพเก้า
4 นายกฤษดา การกล้า
5 น.ส.กัญญาภัค ลิมป์พัฒนโสภณ
6 น.ส.กัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
7 นางกาญจนา พรมชัยศรี
8 น.ส.กานต์ปรียา คำทอง
9 นายคุณานนท์ ฮั่วจีน
10 นางจรัสศรี หารไชย
11 น.ส.จริยาวดี เพ็ชรนาม
12 ว่าที่ ร.ต.จักรดุลย์ สุทธินวล
13 น.ส.จิรภัทร์ จุลลางกูร
14 น.ส.จิรภิญญา สำราญ
15 น.ส.จิราภรณ์ บุญประเสริฐ
16 น.ส.จุฑามาศ จันทร์เกตุ
17 นายเจษฎ์จุธา ชนะรบ
18 นายเจษฎากร แป้นสุวรรณ
19 นายชวนัฐ คำนึงศักดิ์
20 นายชัยพฤกษ์ ชนะสุข
21 นายฐณัท ผลกอบกุล
22 น.ส.ณปภัช ไทยฤทธิ์
23 นายณรงค์ จริงจิต
24 น.ส.ดลรัตน์ คงหาญ
25 นางดวงแข แสวงสุข
26 นายธนวันต์ แซ่อือ
27 น.ส.ธัญญารัตน์ สุวรรณา
28 น.ส.ธันยชนก แก้วโสภาค
29 น.ส.ธันย์ชนก จรัสจินดา
30 น.ส.ธิดาวรรณ ปานแก้ว