เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 น.ส.กฐิน รามณรงค์
2 น.ส.กนกนาถ รามนาถ์
3 น.ส.กมลรัตน์ สุขวัฒนวิจิตร
4 นายกมลาศ อ๋องสกุล
5 น.ส.กรกนก เรืองวิทยานนท์
6 น.ส.กรสุดา หนูอยู่ไพร
7 นางกรองกาญจน์ รุจน์ปณิธาน
8 น.ส.กริตา กสิคุณ
9 นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ
10 น.ส.คนึงนิจ แซ่เล่า
11 นางจริยา โชติดิษฐกร
12 น.ส.จันทิมา ทองนุ่น
13 นายจารุวัฒน์ ติงหงะ
14 นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย
15 นายจิระศักดิ์ เกียรติเดช
16 นายฉัตรชัย มีพฤกษ์
17 น.ส.ชญาภา หลวงประทุม
18 น.ส.ชลธิชา นาวีว่อง
19 น.ส.ชลมาศ เทียบคุณ
20 นายชัฐพงษ์ คำนึงศักดิ์
21 นายชาญวิทย์ คงมัยลิก
22 นายชินพัฒน์ ขาวแก้ว
23 นายดุสิต กุลพิมพ์ไทย
24 นายทนงศักดิ์ จัตุรงค์
25 นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย
26 ว่าที่ ร.ต.ธนกรณ์ ชัยธวัช
27 นายธนกิจ หงอสกุล
28 นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา
29 น.ส.ธัญธัช แต่พงษ์โสรัถ
30 นายธิบดิ์ เซซัง