เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 ครูกชกร โนนน้อย
2 ครูกมลวรรณ มากตุด
3 ครูกรวิกา ยอดวงค์ษา
4 อ.กันตภน ชัยเสนา
5 ครูกาญจนาพร เดชฤกษ์ปาน
6 ครูเกยูร ไพโรจน์
7 ครูจริญญา ลาวเพ็ชร
8 ครูจริยา ธนะสังข์
9 อ.เจษฎา สุจริตธุระการ
10 ครูชนิตา มณีศรี
11 ครูชนิษฎา แซ่ปึ๋ง
12 ครูชนิสรา ชูลักษณ์
13 ครูชินธิป สวัสดิ์วิทยากุล
14 ครูชุติกาญจน์ พุ่มพระคุณ
15 ครูณัฐพร เสรีบุตร
16 ครูทัศนีย์ บุญภา
17 ครูนนทลี ขวัญดี
18 ครูนิตยา เดชอารัญ
19 อ.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
20 ครูประเพ็ญ ตันจำรูญ
21 ครูปวีณา ภักดี
22 ครูผ่องศรี ตันติวิท
23 ครูพรพนา ทองศักดิ์
24 ครูฟาซีลา บอเทาะ
25 ครูภัคธีตา ประทีป ณ ถลาง
26 ครูภัทราพร บัวทอง
27 ครูมุกรินทร์ บุญเทียม
28 ครูยุวธิดา ขันภักดี
29 ครูลัญชกร เขมะไชยเวช
30 อ.วาสนา ศรีนวลใย