เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.กชพร ชื่นจันทร์
2 อ.กนกวรรณ แก้วอุไทย
3 น.ส.กมลวรรณ สุขสวัสดิ์
4 อ.กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
5 อ.กรกัญญา ราชพลสิทธิ์
6 อ.กฤต เกษตรวัฒนผล
7 อ.กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล
8 อ.กัณวัตม์ พลรงค์
9 ผศ.ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี
10 อ.กาญจนา ก้อใจ
11 อ.กิตติกร วิบูลย์ศรี
12 อ.กิตติพงษ์ ครุธทรง
13 อ.กุลสตรี ปริญญา
14 อ.เกศวรางค์ นิลวาส
15 อ.ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ
16 อ.คณิตา ลิ่มหัน
17 อ.คมกฤช ไกรนรา
18 ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์
19 อ.จันทนา แสงแก้ว
20 อ.จารุณี คงกุล
21 อ.จารุวรรณ พรหมเงิน
22 อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง
23 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
24 อ.จิราพร ขวัญมุณี
25 อ.จิราวรรณ สุทธิธรรม
26 น.ส.จีรภัทร พลอยขาว
27 อ.จุฑาทิพย์ ไกรนรา
28 อ.จุฑามาศ ชูจันทร์
29 น.ส.จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
30 ผศ.จุฬารัตน์ เสงี่ยม