เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
61 นายวัชระ จีบโจง
62 น.ส.วันดี หนูอยู่ไพร
63 น.ส.วิชชุตา ขาวพร้อม
64 น.ส.วิภาพร กุลตัน
65 น.ส.วิมล ลือเสียง
66 น.ส.วิไลวรรณ์ คีรีโชติ
67 น.ส.ศรัณยา ดำรงกิจการวงศ์
68 นางศรีประไพ จันทร์อินทร์
69 นายศิริ เจริญใจ
70 น.ส.ศิริพร ชลธี
71 น.ส.ศุทธนุช รัตนา
72 นายสิทธิพร ผิวลอย
73 นางสินีนาฏ ปิยสวัสดิ์ธาดา
74 นายสิริพงษ์ มุกดา
75 น.ส.สิริภา ธัญญะไพศาล
76 นายสุขอนันต์ ชูกระชั้น
77 น.ส.สุจิน รองพล
78 น.ส.สุดใจ ศรีคงแก้ว
79 นายสุทธิพงษ์ อุกฤษฏ์อัสดร
80 น.ส.สุนทรี แซ่โง๊ว
81 น.ส.สุนิษา เพชรจันทร์
82 ว่าที่ร.ต.หญิงสุพิชฌาย์ ประทีป ณ ถลาง
83 น.ส.สุภาภรณ์ แทนคลิ้ง
84 น.ส.สุภาวัลย์ วิจิตร
85 น.ส.สู่ขวัญ มุกดาวิจิตร
86 นายเสฐียรพงษ์ อุดมศิลป์
87 น.ส.หทัยมาตุ ศรีนวลดี
88 น.ส.อรษา ศรีประดิษฐ์
89 น.ส.อรอนงค์ นวลศรี
90 นางอ้อยทิพย์ ไชยทอง