เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
61 อ.ดาริน บุญศรี
62 อ.ดิษฐพร แก้วมุนีโชค
63 อ.เดชา สีดูกา
64 อ.แตงเถา กุ้งแก้ว
65 อ.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
66 ผศ.ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์
67 อ.ทวีพงศ์ คงมา
68 อ.ทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
69 อ.ธนกฤษ จันทร์แสง
70 อ.ธนพร หอมละออ
71 อ.ธรรมนูญ คงสวัสดิ์
72 อ.ธวัชชัย จันทร์ทอง
73 อ.ธัชชพร ไชยเจริญ
74 อ.ธิดารัตน์ คำล้อม
75 อ.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
76 อ.ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว
77 อ.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์
78 อ.ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์
79 อ.นพวรรณ กาโร
80 อ.นภชนก ตลับเงิน
81 อ.นภัทร อังกูรสินธนา
82 อ.นัฎชฎารัตน์ ณ นคร
83 อ.นัทธพงศ์ ส่งอำไพ
84 อ.นันท์ธิดา ศิริกุล
85 อ.นันทรัตน์ เกียรติศักดิ์โสภณ
86 อ.นิติพงษ์ ทนน้ำ
87 ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์
88 อ.นิพนธ์ บริเวธานันท์(เงินรายได้)
89 ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น
90 อ.นิมิต นิรัติศัย