เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 3 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 3 3 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 3 3 0 0 0 0
  รวม 3 3 0 0 0 0