เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
ลูกจ้างชั่วคราว 5 20.83
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 19 79.17

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว 5 3 2
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 19 18 1

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ลูกจ้างชั่วคราว 5 2 1 0 2 0
2 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 19 13 5 1 0 0
  รวม 24 15 6 1 2 0