เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ บัณฑิตศึกษา ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ บัณฑิตศึกษา ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ บัณฑิตศึกษา ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 1 0 0 0
  รวม 1 0 1 0 0 0