เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 5 2 3
พนักงานราชการ 3 3 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 15 9 6
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1 0 1

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 5 0 0 2 3 0
2 พนักงานราชการ 3 2 1 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 15 2 13 0 0 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 0 0 1 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1 1 0 0 0 0
  รวม 25 5 14 2 4 0