เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 3 1 2
พนักงานราชการ 4 4 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 4 5
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1 0 1

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 3 0 0 2 1 0
2 พนักงานราชการ 4 3 1 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 9 2 7 0 0 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1 1 0 0 0 0
  รวม 17 6 8 2 1 0