เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ ศูนย์ กศ.บป. จังหวัดตรัง ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 25.00
ลูกจ้างชั่วคราว 3 75.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ ศูนย์ กศ.บป. จังหวัดตรัง ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 0
ลูกจ้างชั่วคราว 3 3 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ ศูนย์ กศ.บป. จังหวัดตรัง ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 0 0 1 0
2 ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 2 0 0 0
  รวม 4 1 2 0 1 0