เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะครุศาสตร์ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะครุศาสตร์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 11 11 0
พนักงานราชการ 3 3 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 65 62 3
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 1
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 49 49 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะครุศาสตร์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 11 0 0 9 2 0
2 พนักงานราชการ 3 2 1 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 65 13 41 10 1 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 2 0 1 1 0 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 49 34 8 3 4 0
  รวม 130 49 51 23 7 0