เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 15 13 2
พนักงานราชการ 4 4 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 65 54 11
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1 1 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 15 0 0 8 7 0
2 พนักงานราชการ 4 3 0 1 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 65 9 42 10 4 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1 1 0 0 0 0
  รวม 85 13 42 19 11 0