เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 13 12 1
พนักงานราชการ 2 2 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 58 48 10
ลูกจ้างชั่วคราว 2 0 2
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1 1 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 13 0 0 8 5 0
2 พนักงานราชการ 2 1 0 1 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 58 9 36 9 4 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 0 0 0 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 1 1 0 0 0 0
  รวม 76 13 36 18 9 0