เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 15 13 2
พนักงานราชการ 2 2 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 64 54 10
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 3 3 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 15 0 0 8 7 0
2 พนักงานราชการ 2 1 0 1 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 64 9 42 9 4 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 3 1 1 1 0 0
  รวม 84 11 43 19 11 0