เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 8 6 2
พนักงานราชการ 1 1 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 21 19 2
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 0
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 2 2 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 8 0 0 8 0 0
2 พนักงานราชการ 1 0 1 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 21 3 15 3 0 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 0 0 0 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 2 1 1 0 0 0
  รวม 33 5 17 11 0 0