เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
พนักงานราชการ 7 7 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 14 14 0
ลูกจ้างชั่วคราว 15 3 12
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 15 15 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 พนักงานราชการ 7 4 1 2 0 0
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 14 5 9 0 0 0
3 ลูกจ้างชั่วคราว 15 1 10 3 1 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 15 10 3 2 0 0
  รวม 51 20 23 7 1 0