เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ สถาบันวิจัยและพัฒนา ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ สถาบันวิจัยและพัฒนา ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 1 1 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 2 0
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 0
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 2 2 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ สถาบันวิจัยและพัฒนา ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 1 0 0 1 0 0
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 2 1 1 0 0 0
3 ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 0 0 0 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 2 1 1 0 0 0
  รวม 10 7 2 1 0 0