เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
พนักงานราชการ 1 20.00
พนักงานมหาวิทยาลัย 4 80.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
พนักงานราชการ 1 1 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 4 4 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 พนักงานราชการ 1 1 0 0 0 0
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 4 3 0 1 0 0
  รวม 5 4 0 1 0 0