เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
ลูกจ้างชั่วคราว 1 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 0 0 1 0
  รวม 1 0 0 0 1 0