เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ สำนักงานอธิการบดี ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ สำนักงานอธิการบดี ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 3 3 0
ลูกจ้างประจำ 2 2 0
พนักงานราชการ 10 10 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 39 39 0
ลูกจ้างชั่วคราว 41 30 11
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 15 15 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ สำนักงานอธิการบดี ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 3 0 0 3 0 0
2 ลูกจ้างประจำ 2 0 0 2 0 0
3 พนักงานราชการ 10 5 4 0 1 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 39 13 21 4 1 0
5 ลูกจ้างชั่วคราว 41 9 11 16 5 0
6 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 15 9 5 0 1 0
  รวม 110 36 41 25 8 0