เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 5 83.33
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 16.67

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 5 0 5
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 1

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 5 0 0 5 0 0
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0 1 0 0 0
  รวม 6 0 1 5 0 0