เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 1 1 0
ลูกจ้างประจำ 2 2 0
พนักงานราชการ 3 3 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 13 13 0
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 1
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 5 5 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 1 0 0 0 1 0
2 ลูกจ้างประจำ 2 0 0 1 1 0
3 พนักงานราชการ 3 1 1 0 1 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 13 4 7 2 0 0
5 ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 1 0 0 0
6 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 5 4 1 0 0 0
  รวม 26 10 10 3 3 0