เมนูหลัก

จำนวนวนรับนักศึกษาภาคีตามปีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า รายงานตัว ร้อยละ
2563 914 0 0
2562 2,641 0 0
2561 2,573 0 0
2560 2,904 0 0
2559 3,478 120 3
2558 3,731 1,522 41
2557 4,449 2,148 48
2556 4,771 2,418 51
2555 4,897 2,478 51
2554 4,842 2,630 54
2553 4,162 2,184 52

ข้อมูลรับนักศึกษาภาคีแยกคณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ จำนวน
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 8
การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 9
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 55
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาอังกฤษ) 8
การจัดการธุรกิจโรงแรม 45
การตลาด 9
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 35
การประถมศึกษา 60
การพัฒนาชุมชน 23
คณิตศาสตร์ 18
คหกรรมศาสตร์ 26
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
คอมพิวเตอร์ศึกษา 7
ดนตรีศึกษา 4
ทัศนศิลป์ 4
นวัตกรรมการออกแบบ 18
นิติศาสตรบัณฑิต 43
นิเทศศาสตรบัณฑิต 28
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน) 16
บริหารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ) 12
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) 43
บัญชีบัณฑิต 37
พลศึกษา 15
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 43
ภาษาอังกฤษ 64
ภาษาไทย 24
รัฐประศาสนศาสตร์ 55
วิทยาศาสตร์ (เคมี/ชีววิทยา) 4
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 20
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6
ศิลปะการจัดการแสดง 8
สังคมศึกษา 12
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 29
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 5
เคมี 7
เทคโนโลยีการประมง 2
เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4
เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 13
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16
เทคโนโลยีอาหาร 8
เทคโนโลยีอุตสาหการ 13

ข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาภาคีของแต่ละมหาวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน
15
1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 877
6 : มรภ.สุราษฏร์ธานี 565
7 : มรภ.นครศรีธรรมราช 663
8 : มรภ.สงขลา 1,346
9 : มรภ.ยะลา 1,616