เมนูหลัก

จำนวนวนรับนักศึกษาภาคีตามปีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า รายงานตัว ร้อยละ
2563 2,413 0 0
2562 2,650 0 0
2561 2,574 115 4
2560 2,906 0 0
2559 3,477 1,407 40
2558 3,733 1,861 50
2557 4,449 2,185 49
2556 4,771 2,438 51
2555 4,903 2,489 51
2554 4,842 2,637 54
2553 4,162 2,184 52

ข้อมูลรับนักศึกษาภาคีแยกคณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ จำนวน
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 8
การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 9
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 55
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาอังกฤษ) 8
การจัดการธุรกิจโรงแรม 45
การตลาด 9
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 35
การประถมศึกษา 60
การพัฒนาชุมชน 23
คณิตศาสตร์ 18
คหกรรมศาสตร์ 26
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
คอมพิวเตอร์ศึกษา 7
ดนตรีศึกษา 4
ทัศนศิลป์ 4
นวัตกรรมการออกแบบ 18
นิติศาสตรบัณฑิต 43
นิเทศศาสตรบัณฑิต 28
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน) 16
บริหารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ) 12
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) 43
บัญชีบัณฑิต 37
พลศึกษา 15
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 43
ภาษาอังกฤษ 64
ภาษาไทย 24
รัฐประศาสนศาสตร์ 55
วิทยาศาสตร์ (เคมี/ชีววิทยา) 4
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 20
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6
ศิลปะการจัดการแสดง 8
สังคมศึกษา 12
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 29
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 5
เคมี 7
เทคโนโลยีการประมง 2
เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4
เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 13
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16
เทคโนโลยีอาหาร 8
เทคโนโลยีอุตสาหการ 13

ข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาภาคีของแต่ละมหาวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน
15
1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 877
6 : มรภ.สุราษฏร์ธานี 565
7 : มรภ.นครศรีธรรมราช 663
8 : มรภ.สงขลา 1,346
9 : มรภ.ยะลา 1,616